Ängs och hagmarker

Djurhållning har genom tiderna varit en viktig del av jordbruket i älvdalen. Detta medförde att många svårtillgängliga, steniga och annars obrukbara marker användes till betesmarker och ängar. Idag har stora delar av dessa marker växt igen men på ett fåtal platser hävdas ännu gamla ängs- och hagmarker.

Läs mer!
-Ängs och hagmarker i Västernorrlands län, Länsstyrelsen 1990:2.
-Program för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden, Länsstyrelsen 1993:1