Arbetstillfällen på orten

En stor del av befolkningen i Indal och Liden arbetspendlar till Timrå och Sundsvall. De arbetstillfällen som finns inom området baseras till stor del på den offentliga sektorn såsom skola, barnomsorg, vård och äldrevård. En del en- och fåmansföretag finns, dock saknas större företag och industrier.

Skogen är en viktig näringsgren för bygden, även om skogsbruket ofta kompletteras med annan sysselsättning. Vad gäller jordbruket finns idag endast ett fåtal heltidsjordbrukare i älvdalen. En stor del av den mark som tidigare brukats är igenväxt. Av betande djur är det huvudsakligen hästar man ser när man åker igenom landskapet. Odlingen idag består huvudsakligen av vall och fodersäd.

Ängs och hagmarker